Cała Polska

Regulamin serwisu WiejskiTarg.pl

 • 1. Rejestracja w serwisie

  • 1.1. Rejestracja konta jest bezpłatna i odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

  • 1.2. Aby zarejestrować się w Portalu, musisz mieć ważny adres e-mail.

  • 1.3. Nie wolno rejestrować się przy użyciu danych osób trzecich lub przy użyciu nieprawdziwych informacji.

  • 1.4. Pełny dostęp do funkcji Portalu, w tym publikowania ogłoszeń, jest możliwy tylko po podaniu informacji o Użytkowniku (imię i nazwisko, lokalizacja, telefon, nazwa firmy – jeśli zamieszczenie ofert towarów i usług będzie pochodzić od firmy) w sekcji Konta „Ustawienia profilu”.

 • 2. Ogólne zasady zamieszczania informacji

  • 2.1. Wymagania ogólne

   • 2.1.1. Zamieszczanie ogłoszeń odbywa się na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   • 2.1.2. Prezentowane na stronach i w aplikacjach mobilnych Platformy oferty towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   • 2.1.3. Publikacja informacji (treści) na Portalu powinna odbywać się w pełnej zgodności z wymogami obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz być zgodna z „Zasadami sporządzenia ogłoszeń”.

   • 2.1.4. Użytkownik gwarantuje, że oferowane przez niego towary i usługi są zgodne z informacjami podanymi w tytule i opisie ogłoszenia, wolne od roszczeń osób trzecich, a fakt ich umieszczenia nie narusza praw własności intelektualnej.

   • 2.1.5. Zamieszczając Treść z ofertą sprzedaży towarów ze wskazaniem znaków towarowych Użytkownik gwarantuje administracji portalu, że towary te są przez niego sprzedawane legalnie.

   • 2.1.6. Publikując informacje o towarach i usługach podlegających obowiązkowej certyfikacji lub działalności licencjonowanej, Użytkownik jest odpowiedzialny za posiadanie dokumentów uprawniających.

   • 2.1.7. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że ogłoszenie merytorycznie niesie informacje o zabronionych towarach i usługach lub skłania do nielegalnej działalności, Administracja portalu ma prawo zablokować dostęp do takich informacji bez ostrzeżenia.

   • 2.1.8. W przypadku wykrycia przez Administrację portalu informacji, towarów, usług zabronionych do publikacji zgodnie z niniejszymi Zasadami lub prawem polskim lub wykonywania czynności bez obowiązkowych zezwoleń, Użytkownik, który zamieścił na portalu tego rodzaju Ogłoszenie, zostanie ostrzeżony o konieczności usunięcia naruszenia, w przeciwnym razie treść zostanie automatycznie zablokowana bez ostrzeżenia.

   • 2.1.9. We wszystkich innych sprawach Administracja portalu kieruje się obowiązującymi przepisami prawa.

  • 2.2. Treść informacji

   • 2.2.1. Ogłoszenia muszą być sporządzone zgodnie z wymogami „Zasad sporządzenia ogłoszeń”.

   • 2.2.2. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do nieopublikowania ogłoszeń, jeżeli:

    • w zamieszczanych ogłoszeniach tytuł lub opis zawiera bezsensowny zestaw znaków lub słów kluczowych;

    • zamieszczane ogłoszenia zawierają linki do zewnętrznych stron;

    • zamieszczane ogłoszenia zawierają elementy (kod programowy), które mogą zmienić wygląd strony ogłoszenia, a także mogą kontrolować zachowanie przeglądarki;

    • w tekście ogłoszenia występują słowa pisane WIELKIMI literami (z wyjątkiem skrótów) lub teksty, które używają pisowni słów ze spacjami między literami;

    • w tekście ogłoszenia występuje wiele błędów gramatycznych, składniowych lub interpunkcyjnych;

    • łamane są „Zasady sporządzenia ogłoszeń”;

    • ogłoszenia są duplikowane;

    • informacje zawarte w ogłoszeniu wprowadzają w błąd - są to: (cena i dostępność nie aktualne; obraz i opis towaru lub usługi są nieprawdziwe; informacje zawierają subiektywną opinię lub bezpodstawne argumenty itp.).

   • 2.2.3. Administracja portalu ma prawo w całości lub w części ograniczyć dostęp do informacji w przypadku, gdy zawiera:

    • dane innych użytkowników Portalu, informacje poufne o osobach fizycznych (ich dane osobowe) oraz materiały zawierające tajemnicę państwową lub bankową;

    • informacje niezgodne z tematyką portalu i niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. A także o działalności Organizacji Pożytku Publicznego, dobroczynności itp;

    • informacje naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich (prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i usług, prawa patentowe, tajemnice handlowe itp.), w tym wykorzystanie znaków towarowych, obrazów, tekstów i innych informacji bez zgody właściciela praw autorskich (autora);

    • informacje naruszające prawa prywatne (niematerialne), w tym informacje naruszające prywatność lub naruszające honor, godność lub reputację biznesową osób lub firm;

    • materiały zawierające bezpodstawne zarzuty wobec osoby lub firmy, a także pomówienia lub groźby;

    • wulgarne lub obraźliwe wyrażenia;

    • wezwania do bezprawnego działania;

    • informacje zawierające elementy okrucieństwa, przemocy, pornografii, cynizmu, poniżania ludzkiego honoru i godności;

    • informacje mające na celu świadczenie usług seksualnych;

    • informacje o usługach i towarach z podaniem ceny w walucie obcej, bez podawania ceny równoważnej w złotych.

    • informacje o sposobach oszustwa, oszustwa, nadużycia zaufania oraz o sposobach naruszania lub obchodzenia obowiązujących przepisów;

    • informacje będące nielegalnymi ofertami handlowymi (spamowanie);

    • informacje o imprezach jednorazowych;

    • nieuczciwe, nieprawdziwe, nieetyczne informacje, ukryte reklamy, a także informacje, które szkodzą reputacji biznesowej konkurentów;

    • wszelkie inne informacje, które naruszają prawo i niniejszy Regulamin.

 • 3. Zasady zamieszczania ogłoszeń

  • 3.1. Wszyscy użytkownicy serwisu internetowego WiejskiTarg.pl (dalej - Portal) zamieszczają swoje ogłoszenia zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  • 3.2. Wszystkie transakcje dotyczące umieszczonych reklam są zawierane między Użytkownikami bezpośrednio, poprzez wykorzystanie możliwości i usług Portalu, a także korzystanie z innych środków komunikacji.

  • 3.3. Właściciel portalu nie jest organizatorem, inicjatorem ani uczestnikiem transakcji Użytkowników ani ich stroną i nie odpowiada za zobowiązania wynikające z takich umów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku transakcji pomiędzy użytkownikami z tytułu zamieszczonych ogłoszeń lub niewłaściwego zachowania którejkolwiek ze stron transakcji.

  • 3.4. Zamieścić Ogłoszenie w odpowiedniej kategorii może tylko zarejestrowany Użytkownik.

  • 3.5. Wszystkie ogłoszenia na Portalu są umieszczane na okres 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, po czym są automatycznie dezaktywowane. Użytkownik może ponownie aktywować tę samą reklamę, jeśli nadal jest dla niego odpowiednia.

  • 3.6. Jeśli ogłoszenie stało się nieistotne dla Użytkownika, może go wyłączyć, w tym celu należy wybrać opcję „Dezaktywuj” w panelu Użytkownika.

  • 3.7. Użytkownik może mieć nieograniczoną liczbę aktywnych ogłoszeń w portalu.

  • 3.8. Korzystanie z możliwości i usług Portalu, w tym zamieszczanie ogłoszeń oznacza akceptację obowiązku przestrzegania Regulaminu i instrukcji Portalu.

  • 3.9. Użytkownik zamieszczający ogłoszenia w portalu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i instrukcji zawartych w Portalu oraz do umieszczenia w ogłoszeniu dokładnych i pełnych informacji o towarach lub usługach.

  • 3.10. Zamieszczając ogłoszenia o sprzedaży towaru lub usługi, użytkownik potwierdza, że zgodnie z prawem ma prawo do sprzedaży tego towaru (lub świadczenia tej usługi, wykonywania pracy) i jest odpowiedzialny za posiadanie dokumentów potwierdzających to prawo.

  • 3.11. Użytkownik gwarantuje, że oferowane przez niego towary i usługi spełniają wymagania jakościowe, zgodne z opisem podanym w tytule i treści ogłoszenia są wolne od roszczeń osób trzecich, a publikacja ogłoszenia nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

  • 3.12. Zamieszczając ogłoszenia dotyczące towarów i usług, które podlegają obowiązkowej certyfikacji, Użytkownik jest odpowiedzialny za posiadanie dokumentów potwierdzających zgodność towarów, prac, usług z wymaganiami technicznymi i innymi aktami prawnymi. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia z ofertami usług, które podlegają licencjonowaniu, w treści ogłoszenia wymagane jest podanie numeru licencji i nazwy organu wydającego licencję.

  • 3.13. Jeśli użytkownik ma już aktywne ogłoszenie o sprzedaży (zakupie, wynajmie) określonego produktu (usługi), to przy składaniu drugiego ogłoszenia z tym samym produktem (usługą) to ostatnie zostanie uznane za duplikat i może zostać usunięte przez Administrację portalu bez ostrzeżenia.

  • 3.14. Ogłoszenia są umieszczane w odpowiednich kategoriach sekcji Portalu. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszenia w kategorii niezgodnej z treścią i istotą ogłoszenia.

  • 3.15. Zabrania się wyświetlania danych kontaktowych w tytule i opisie ogłoszenia.

  • 3.16. Ogłoszenia mogą być poddawane selektywnej weryfikacji przez Administrację portalu, zarówno przed jak i po umieszczeniu Ogłoszenia.

  • 3.17. W przypadku otrzymania skargi na Ogłoszenie, przechodzi ono obowiązkową weryfikację, a w przypadku stwierdzenia oznak naruszenia ogłoszenie jest usuwane przez Administrację portalu bez ostrzeżenia.

  • 3.18. Zamieszczając ogłoszenia Użytkownicy przyznają Administracji portalu prawo do przetwarzania ich danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności.

  • 3.19. Użytkownikowi zabrania się:

   • zamieszczania Ogłoszenia w kategorii nie odpowiadającej treści Ogłoszenia;

   • zamieszczania Ogłoszenia zawierającego niezrozumiałe lub powtarzające się litery, znaki interpunkcyjne lub znaki nieliterowe;

   • zamieszczania Ogłoszenia, w którym tytuł, opis i zdjęcia nie są ze sobą powiązane;

   • publikowania w Ogłoszeniu linków do zasobów internetowych;

   • zamieszczania jednakowych Ogłoszeń z jednego konta;

   • zamieszczania Ogłoszenia naruszającego prawo i niniejszy Regulamin.

  • 3.20. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń lub hiperłącza do zasobów podanych przez Autora ogłoszenia w treści Ogłoszenia.

  • 3.21. Administracja Portalu ma prawo samodzielnie, z uwzględnieniem wymagań i kryteriów określonych przez prawo, decydować o zaklasyfikowaniu Ogłoszenia do zabronionego w niniejszym Regulaminie. Administracja portalu ma również prawo podjąć decyzję o odmowie zamieszczania poszczególnych Ogłoszeń w przypadku, gdy uzna ich treść za niezgodną z prawem.

  • 3.22. Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do żądania w każdej chwili od Użytkownika potwierdzenia danych podanych przez niego podczas rejestracji lub zamieszczenia Ogłoszenia dokumentów potwierdzających, których nie podanie może być równoznaczne z podaniem nieprawdziwych informacji. W przypadku, gdy dane Użytkownika podane w dostarczonych przez niego dokumentach nie są zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji lub w Ogłoszeniu, a także w przypadku, gdy te dane nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, administracja Portalu ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do korzystania z usług Portalu, po uprzednim poinformowaniu go o tym lub bez takiego powiadomienia.

  • 3.23. Administracja portalu jest uprawniona, według własnego uznania, usuwać wszelkie zamieszczone w portalu ogłoszenia za naruszenie niniejszego Regulaminu i prawa.

  • 3.24. Właściciel portalu oraz jego przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych w portalu ogłoszeń, za wszelkie straty i szkody wynikające z wykorzystania zamieszczonych w Portalu ogłoszeń użytkownika oraz innych danych.

  • 3.25. Administracja Portalu nie może kontrolować wiarygodności informacji zamieszczonych przez Użytkowników w ogłoszeniach. Nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie użytkowników ani oferowane przez nich towary / usługi wymienione w ogłoszeniach. Wszystkie spory i konflikty między Użytkownikami są rozwiązywane przez nich bez angażowania się Administracji portalu. Jakość, bezpieczeństwo, legalność i zgodność towarów lub usług z ich opisem, a także możliwość sprzedaży lub zakupu towarów/usług przez Użytkownika są poza kontrolą Administracji portalu.

  • 3.26. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakończenie transakcji przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za swoje działania na Portalu.

 • 4. Zasady sporządzenia ogłoszeń

  • Jakość sporządzenia ogłoszeń wpływa na pozycjonowanie ogłoszeń w portalu, a także ich skuteczność w wyszukiwarkach.

  • W tej sekcji są obowiązkowe zasady, a także zalecenia, które sprawią, że produkty i usługi będą atrakcyjniejsze dla potencjalnych nabywców.

  • Zalecamy uważne przeczytanie zasad do końca i sprawdzenie swoich pozycji pod kątem ich zgodności.

  • 4.1. Wymagania ogólne:

   • użytkownicy powinni sprawdzić, czy tytuł, opis i obraz pasują do siebie;

   • dla jednego ogłoszenia można utworzyć tylko jedną pozycję. Jeśli dwa lub więcej ogłoszeń zawierają ten sam lub identyczny obraz (w tym ten sam obraz pod różnymi kątami), tytuł i / lub opis, są uważane za duplikaty i naruszają zasady umieszczania ogłoszeń w portalu. Wyjątkiem są pozycje z tym samym obrazem i/lub opisem, ale które w tytule zawierają charakterystyczną cechę produktu. Na przykład rozmiar odzieży, moc baterii, długość wyrobu itp;

   • użytkownicy powinni przestrzegać praw autorskich, praw patentowych i tajemnic handlowych, a także innych praw własności intelektualnej;

   • Zamieszczone towary i usługi muszą być zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

  • 4.2. Ceny i dostępność

   • ważna jest aktualizacja informacji o produkcie;

   • użytkownik nie powinien wprowadzać kupujących w błąd. Jeśli chcesz skontaktować się ze sprzedawcą sprzed złożeniem Zamówienia, lepiej wybierz status „Sprawdź cenę i dostępność”. Pozwoli to zminimalizować liczbę anulowanych zamówień i niezadowolonych klientów;

   • cena musi być w walucie krajowej i odpowiadać rzeczywistej wartości produktu w momencie zakupu.

  • 4.3. Kategoria

   Aby nawigować, użytkownicy wybierają drzewo kategorii 2 razy częściej niż wyszukiwanie. Aby kupujący znalazł Twoją ofertę wśród milionów produktów na marketplace, ma ona być umieszczona w odpowiedniej kategorii.

   Ważne:

   • listę wszystkich kategorii można pobrać „tutaj”;

   • w razie potrzeby jesteśmy zawsze gotowi dodać nową kategorię lub cechę. Wniosek można przesłać poprzez „formularz”.

  • 4.4. Tytuł

   Nagłówek daje dokładny obraz produktu/usługi i zwiększa szanse, że kupujący klikną pozycję w katalogu lub znajdą ją poprzez wyszukiwanie. Musi zawierać nazwę produktu/usługi, nazwę marki/modelu i kluczowe cechy produktu.

   Jednocześnie nagłówek powinien być zwięzły: nie próbuj przedstawiać w nim wszystkich informacji. Jest na to opis.

   Nie używaj:

   • słowa kluczowe (kupię, sprzedam, hurt);

   • listy słów kluczowych, nazwy regionów;

   • dane kontaktowe (adresy stron, e-maile, numery telefonów);

   • tekst napisany WIELKIMI LITERAMI;

   • niestandardowe znaki.

  • 4.5. Opis

   Opis powinien być pomocny i informacyjny. Podaj najważniejsze informacje na początku, a następnie cechy użytkowania produktu.

   Jeśli dodasz recenzję wideo - świetnie! Kupujący to uwielbiają.

   Aby kupujący mógł przeczytać do końca, tekst powinien być zwięzły i zrozumiały (nawet jeśli chodzi o maszyny przemysłowe).

   Nie używaj:

   • linki do innych stron (z wyjątkiem recenzji wideo na youtube);

   • tekst napisany WIELKIMI LITERAMI

   • tekst skopiowany z innych stron (może przyjść skarga od właściciela praw autorskich).

   Nie zapomnij również sprawdzić tekstu pod kątem błędów gramatycznych i interpunkcyjnych.

  • 4.6. Zdjęcia

   Ostatnio wybór produktów w Internecie zyskuje na popularności dzięki zdjęciom. Opis pozostaje ważny, ale ustępuje miejsca niektórym kategoriom.

   Nawet jeśli sprzedajesz piasek lub kruszony kamień, dodaj co najmniej jeden obraz. A w przypadku produktów konsumenckich zdjęcia potrzebują tyle, aby kupujący mógł wziąć pod uwagę wszystkie szczegóły. Statystyki wykazują: w kategorii „MODA i STYL” konwersja produktów z trzema zdjęciami jest dwa razy wyższa w porównaniu do produktów z jednym zdjęciem.

   Oczywiście przygotowanie własnych zdjęć wymaga kosztów, ale zapewnisz klientom pozytywne wrażenie i zwiększysz ich zaufanie. I odwrotnie, złe zdjęcie może zredukować do zera cały wysiłek włożony w przyciągnięcie kupującego.

   Ważne jest, aby wiedzieć:

   • maksymalny rozmiar obrazu - 3 MB;

   • wymagane formaty - JPG, GIF, PNG, WEBP;

   • jeśli sprzedajesz produkty dla dorosłych, obraz musi zostać zaretuszowany.

   Nie używaj:

   • cudze zdjęcia (może dojść do skargi od właściciela praw autorskich);

   • zdjęcia, które nie pasują do sprzedawanego towaru;

   • zaślepki (obrazy czasowe);

   • logo i marki, które nie dotyczą towaru lub Twojej firmy;

   • teksty na zdjęciu zawierające subiektywną opinię lub argumenty bez podstaw (np. „najlepsza oferta na rynku” itp.).

 • 5. Postanowienia końcowe

  • 5.1. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

  • 5.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych.

Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić. Więcej w "Polityka prywatności i cookies".

Akceptuję